قورباغه ها کجا زندگی می کنند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۸:۴۵:۸

قورباغه ها کجا زندگی می کنند؟

قورباغه کجا زندگی می کند

به استثنای قطب جنوب، قورباغه ها در تمام قاره های جهان زندگی می کنند.
آن ها در محیط های گوناگونی اعم از داغ ترین تا سردترین مناطق زندگی می کنند اما آن ها مناطق مرطوب را ترجیح می دهند مثل: رودخانه ها، استخر ، مرداب ، و درختان و جنگل های بارانی.
چنین زیستگاه هایی به آن ها کمک می کند تا رطوبت پوست خود را حفظ کنند. اگرچه قورباغه ها از هوا تنفس می کنند اما آن ها می توانند از زیر آب هم نفس بکِشند.
آن ها در مکان هایی که مرطوب است زندگی می کنند. بیشتر قورباغه ها در جنگل های بارانی زندگی می کنند و در آب تخم گذاری می کنند مثل دریاچه ها.